Bu iki sıfat, iki çeşit rahmete delâlet eder.

-Birisi, Rahmet’i Rahmâniyye,

-İkincisi, Rahmet’i Rahîmiyye'dir.

 

A-Rahmet-i Rahmâniyye,

hiç bir amelin şart koşulmadığı ve geri bırakılmadan başlangıçta bahşedilen ilâhi rahmettir ki, mü’mini de kâfiri de, çalışanı da, çalışmayanı da içine alır.

Mesela, başlangıçta var olma bu rahmetin eseridir.

Nitekim, anne karnındaki ceninler ve bütün hayvanat bu rahmet ile beslenir.

Yine bu rahmet ile Allah Teâlâ kâfirlere dahi dünyada rızık, akıl vesâire gibi nimetler verir.

B-Rahmet-i Rahîmiyye ise,

elde edilmesi için çalışmanın şart koşulduğu ve Rahmet’i Rahmâniyye'yi güzelce kullanarak çalışan kimselere verilen rahmettir ki, en aşağısı, amelle kazanılmış bir Hak’dan aşağı değildir.

Sırf fazilet olan yüksek derecesinin ise, sınırı ve sonu yoktur.

İşte dinin, takvanın, çalışma ve gayretin önemi, bu sebepledir.

Onun içindir ki,

“Rahmanud’dünya ve Rahimul’ahireti” =Dünyanın Rahman’ı ve âhiretin Rahimi’dir denilmiştir.

Yani

"Rahmân, dünya ile Rahîm ise âhiretle ilgilidir"

Buna göre Rahîm sıfatı, imanlı ile imansızı, iyi ile kötüyü, korunanla korunmayanları ayırt ederek iyileri sonuçta mükâfat ile murâda erdirmek mânâsını ifade eder. Ona mukabil, Rahmet’i Rahmâniye'yi kötüye kullanmış kişilerin de mahrumiyet ve ceza göreceklerini ihtivâ eder. (Sadeleştirilmiş Elmalılı tefsiri 7-524)

Burada, çok hayati bir mesele var.

Çünkü, umumiyetle insanlar, dünyada yüce Allahın RAHMAN sıfatı ile tecelli eden umumi Rahmeti iyi kavrayamadığı için aldanmaktadır.

Bu hayatın sonunda yani ahirette, Hz. Allahın, RAHİM sıfatı ile tecelli edeceğini hiç düşünmüyorlar. Böyle bir hakikatı bilmiyor, idrak edemiyorlar.

Rahman sıfatının tecellisi, dünyaya aittir. Rahim sıfatı ise, ebedi hayata ait ve sadece mü’minlere mahsus bir rahmet sıfatıdır.

Dünyada tecelli eden Rahman sıfatındaki Rahmet, inançlı veya inançsız, hiçbir kimseyi dünyada ayırmayan. Hepsine merhamet ederek rızık ve sayısız nimetler veren bir Rahmet sıfatı.

Rahim sıfatı ise, ahirette, sadece iman ehline merhamet edip, sonsuz rahmet ve nimetler ihsan eden bir Rahmet sıfatı.

Mahşerde Hz. Allah şöyle ferman buyuracak :

“İzzet ve Celalime yemin ederim ki bu gün, iki korkuyu birleştirmeyeceğim. Dünyada benden korkanlara bu gün asla korku yoktur. Amma, dünyada benden korkmayanlara bu gün, korkunun ne demek olduğunu göstereceğim”

İnsan, iradesinde serbest kılınmıştır.

İster, dünyada Allahdan korkar, ahiretin, bütün korkularından emin olur. İsterse dünyada Rabbini unutur, sonra kabirde ve ahirette korkunun ne demek olduğunu görür.

 

H. Yılmaz / incemeseleler.com

   
© incemeseleler.com