Fuzûli hükmünde, ve kavlen veya fiilen icazette, talâk dahi nikâh gibidir: Fuzûli boşama dahi, icazete mevkuf olup, zevc icaze ederse, vâki, ve icâze etmezse gayri vâki olur (1).

İcazenin tevakkufunda, tâlik dahi tenciz gibidir. Tencîzi füzûlide, talâk, zevcin icazeti ânında vâki olduğu gibi, tâliki füzûlide dahi, - icâzetten sonra - şartın husulünde* vâki olur.

«Talâk, nikâhı elinde bulundurana âittir.» hükmünce, tatlîk hakkı münhasıran, mükellef zevcindir. Bir kadının zevci, memlûk kul olsa da, onu ancak o tatlîk etmedikçe ve efendisi füzûlen, tatlîk etmiş olduğuna göre, onun tatlîkini, köle icaze eylemedikçe, kadın mutallâka olmaz (2).

Füzuli, kitabı nikâhta da tarif olunduğu üzere, vekil değildir. Kendi zevcesini tatlîk edemeyen bunak, başkasının zevcesini tatlika vekil olabilir.

----------

(1) Zeyd, Amrin zevcesi Hindi, fuzulen tatlik etse, Amr izin vermedikçe,Hind boş olur mu? Cevabı: Olmaz.

(2) Zeydin müdebbir kulu Amr, Zeydin izni ile, Hindi tezevvüç ettikten sonra, Zeyd Amrin izni olmadan boşasa, Amr izin vermeyince, Hind boş olur mu? Cevabı: Olmaz.

   
© incemeseleler.com