Nasreddin Hoca rahmetullâhi aleyh, her şeyden önce iyi bir insan,  sâlih bir mü’min, velî bir kul, mükemmel bir mütefekkir ve mürebbîdir. Günümüz insanları için numûne-i imtisâl olması (örnek alınması) gereken Hoca rahmetullâhi aleyh, fıkraları ile Müslüman-Türk insanının zekâ inceliğini, nükte gücünü, dünyevî ve uhrevî hayat görüşünü aksettirmektedir. O, yaşadığı devirde kadılık gibi mühim bir ictimâî vazifede bulunmuş; itibarlı, âlim-ârif, basîret ve firâset sahibi bir zâttır. Bununla birlikte tatlı dilli, güler yüzlüdür. Hemen herkesle iyi ve güzel münasebetler içerisindedir, ülfet ve ünsiyet sahibidir. Bu sebeple çocuklar, gençler, yaşlılar ve hatta kadınlarla... kısacası cemiyetin bütün fertleriyle mükemmel bir diyalog içindedir. Hataları, kusurları tatlı dil ve güler yüzle mizâhî bir üslupla düzeltmesini bilir. Kimseyi incitmez.

Bilindiği gibi yumuşak ve güzel konuşma, tâlim-terbiye ve irşadla meşgul olan  bütün insanların ortak hasletidir, daha doğrusu olmalıdır. Nitekim peygamberlere de, tebliğ esnasında güzel ve yumuşak konuşmaları, münâkaşaya sebep olabilecek kavil ve tavırlardan kaçınmaları tavsiye edilmiştir.

İşte, pek çok güzel hasletlere sahip bulunan Hocamız, iyi bir mürebbî ve gerçek bir müşâhid olmasının yanında, kıvrak bir zekâ ve tedbir sâhibidir de. O, bazı hikâye ve fıkralarda mevzû edildiği gibi sıradan ve basit birisi değil, hakiki bir mü'min, takvâ sahibi, Allah dostu bir er kişidir. Yaşadığı devrin, içinde bulunduğu cemiyetin hemen her yönüne vâkıf; âlim, ârif, hakîm ve nüktedân bir şahsiyete sahip mümtaz bir insandır.

Zamanımız sosyologları; günümüzün ictimaî yapısı içinde idarecilerin, tâlim-terbiye ve irşadla meşgul olanların, basın mensuplarının, ictimâiyatçıların ve insanlarla devamlı  alâka ve münasebet içerisinde bulunan meslek erbâbının, günlük hayatlarındaki muvaffakiyetlerinde Nasreddin Hoca'nın fıkralarını bilmelerinin çok faydalı ve müessir olacağını ifade ediyorlar.

                                                              Fazilet Takviminden iktibas edilmiştir.

   
© incemeseleler.com