KUR’AN-I KERİM

 

ve

 

SÜNNET-İ SENİYYE IŞIĞINDA

 

İSLAM TASAVVUFU

 

ve

 

NAKŞİBENDİ TARİKATI

 

ESASLARI

 

 

  Hazırlayan

 

Zekeriya ŞAHABETTİNOĞLU

 

 

 


 

Bismillahirrahmanirrahim

 

 

 

 Hamd övgü ve sena, lutfu ile bizleri müminlerden eyleyip en güzel bir surette yaratan , arifi billah kullarının mertebelerini marifetlerine göre yükselten ve her ilim sahibinin fevkınde alim sıfatı ile tecelli edip duran, sevdiği seçtiği razı olduğu o seçkin salih kullarına kendi zatından ve rızasından başka bir gaye göstermemekle onları diğer insanlara üstün kılan Allaha’dır.

 Tesbih ve tenzihde, mülk ve melekut alemlerinin hükümranı olan, arşı azimin Rabbinedir.

 Salat-u selam ise insanları en güzel bir biçimde sırat-ı müsakime irşad eden yüce ahlak sahibi, müminlere karşı şefkatli ve merhametli olan nebiyi zişana onun güzide ashabına, onun açtığı bu yolda kıyamete kadar yürüyecek olan salihlerin ve muvahhidlerin üzerine olsun.

 

 

 Çağlar boyunca çeşitli tasavvuf modelleri karşımıza çıkmaktadır. Ama bizim burada üzerinde duracağımız İslam Tasavvufu’dur. Günümüze değin yaşayan mutasavvıfların çeşitli tasavvuf izahları, tabirleri bulunmakla birlikte ana konu, İslamı hz. Peygamber gibi anlayıp yaşayarak, Allah’ın rızasını elde etmektir. Asrımızda ise bazı avam tabaka Tasavvuf eğitimini rencide edecek hareketler yapıp sözler söylemektedir. Buda Tasavvufun özünü hakikatini bilmeyen ve gördüğü şahıslarla özdeşleştirenler tarafından tepkiyle karşılanmaktadır. O halde ortaya şöyle bir sonuç çıkmaktadır, bir takım insanların cehaletlerinden Tasavvuf adına yaptıkları veya söyledikleri şeriate ters düşmektedir, diğer tarafta bu insanların hallerini Tasavvuf olarak değerlendirenlerin haklı, ama bazen de aşırıya kaçan tepkileri meydana gelmektedir. Bu durumda açıkça görülüyor ki her iki kesimde Tasavvuf hakkında tam ve doğru bir bilgiye sahip değiller.

 İşte bu yanlışlıkların ortadan kaldırılmasına yardımcı olacağına inandığım bu risale gerek bu yolda olan insanlara ve gerekse bu yolu araştıran insanlara ışık tutacaktır. Konu hakkında daha fazla yorum yapmamayı tercih ediyorum çünki, asıl yorumu siz değerli okuyucuların yapması gerektiği kanaatindeyim. Elinizdeki bu risalede Tasavvufun tanımını, tarihi süreçteki seyrini, alimlerin ve mutasavvıfların Tasavvufu yorumlamalarını, Tasavvufun temel prensiplerini ve ayrıca nakşibendi tarikatına ait esasları bulacaksınız.

 

 İnsanları hidayete erdirecek yalnızca Allah’dır.

 

 

İTHAF: Bu risaleyi, günümüze dek nefisleri kötü ahlaktan ve manasız boş şeylerden temizlemek için, insanları hakka, hakikate ve hidayete irşad etmek için çalışmış olan büyüklerin aziz hatıralarına ithaf ediyorum.

 

   
© incemeseleler.com