Adı Es’ad bin Zürâre... Akabe’de bîat edenlerin büyüklerindendir. Akabe, Mekke hâricinde ve Medine-i Münevvere tarafında  bir yerdir. Seyyid-i Âlem Efendimiz hicretten evvel her sene hac mevsiminde etraftan gelen kabîlelerle görüşüp, onları dîne dâvet etmek üzere Mekke hâricine, Ukkaz pazarına çıkarlardı. Nübüvvetin 11. senesi hac mevsiminde de çıkıp, Akabe yakınında Medine-i Münevvere ahâlisinin Hazrec kabîlesinden bir cemaatle karşılaştı, onlara Kur’an-ı Kerim okudu. Dîn-i Mübin’i beyan ve teklif ettiğinde kabul ve îman edip, şehâdet getirenler şunlardır:

– Ebû Ümame (Es’ad bin Zürâre)

– Râfî bin Mâlik

– Avn bin Hâris

– Kudbe-tübni Âmir

– Ukbe-tübni Âmir ve

– Haris bin Abdullah (R. Anhüm).

 

Ensar’dan İslâm’la ilk şereflenen bu altı zât olup, Medine-i Münevvere’ye döndüklerinde kendi kabîleleri olan Hazrecilere İslâm’ı tâlim ve tavsiyede bulundukları gibi, Evs kabîlesi halkına da intikal ettirmişlerdir.

 

Medine’nin kadim Yahûdîleri de Benî Kureyza ve Nadr isimleriyle Hârun A.S. neslinden iki aşîrettir. Ümâme Hz. Hazrecîlerden ve Evsîlerden 12 zâtla Mekke’ye gitmiş ve gene Akabe’de Fahr-i Âlem S.A.V ile görüşüp şirk, zinâ, hırsızlık ve iftiradan sakınıp, evlât öldürmemek üzere söz vermiş, îman etmiş, dönüp Medine-i Münevvere’ye gelerek, Din-i İslam’ın îlânıyla meşgul olmuştur.

Cihâdın farz olmasından evvel bîat öyle olurdu. Fakr u zarûret korkusuyla Araplarda evlât öldürmek âdet idi. Bu sebeple ahitte şart kılındı.

 

Medine-i Münevvere’ye dönerlerken Rasûlüllah (S.A.V.) onlara ahkam-ı İslâm’ı öğretmek için Mus’ab bin Ümeyr Hz.’ini beraber göndermişti. Mus’ab (R.A.) ertesi sene (ki, Bi’set-i Nebeviyye’nin 14. senesidir) Medineli 73 Müslüman’la Mekke’ye varıp, gene Akabe’de Rasûlüllah ile buluştu, bu defa hak yolunda her şeyi fedâ etmek üzere söz verdiler.

 

Bu görüşmelerde Hazrecîlerin ve Üveysîlerin reisleri Ebû Ümâme Hz. olup, Rasûlüllah S.A.V hicret ettiklerinde Ebû Eyyup Hz.’nin evini şereflendirdikleri zaman, bindiği deveyi teberruken alıp kendi evine götürmüştür.

Vefatları Hicret-i Seniyenin 9. ayı bidâyetindedir.

   
© incemeseleler.com