İsmi Abdullah bin Kays... Yemen’de Eş’ar kabîlesine mensuptu.

Muğıyre bin Şeybe’nin azli üzerine Hz. Fâruk tarafından Basra’ya vâli tâyin olundu. Hz. Osman kendisini bir aralık azletti ise de hâlkın talebî üzerine yeniden vâli tâyin edildi. Hz. Ali zamanında da bir müddet vâlilik yaptı, sonra azlolundu.

 

Hutbelerde hâlifelere duâ edilmesi Ebû Musa El Eş’ari Hz.’nin başlatmış olduğu bir usuldür. Kendileri Basra vâlisi iken Cuma hutbelerinde Ömer-ül Fâruk Hz.’ne duâ ederlerdi.

   
© incemeseleler.com