İtikad ve imanla alakalı ilimlerin genel adı olan ilmi kelam ismi neden ulemaca bu isimle kullanılagelmiştir. Şerhi Akaid (Taftazani hz.) isimli eserde bu husus şu şekilde ifade ediliyor.

Bu ilimde geçen mevzuların başlıkları "El kelamu fi keza ve keza" şeklinde olduğundan dolayı . Mesela; "El kelamu fi isbatil vücubi" "El kelamu fi isbati-n nübüvveti"

Kelamı ilahi meselesi bu ilmin bahislerinin en meşhuru olduğu için.

Şer'i ilimleri tahkikte ve hasmı, münkirleri ilzam etmekte kişinin kelamına güç ve kudret verdiği için.

Bu ilim mübahase ve mukaleme (konuşma) ile meydana geldiği için

Bu ilmin delilleri kat'i deliller olması münasebeti ile kalbe tesir ettiği için.

Kemal Ekrem Soylu / incemeseleler.com editörü

   
© incemeseleler.com