بسم الله الرحمن الرحيم
المكتوب الثامن والعشرون والمائتان
İkiyüz Yirmi Sekisinci Mektup
Kimedir?
Mir Muhammed Numanadır إلى المير محمد نعمان
Ne hakkında?
 Bazı nasıhatler hakkındadır فى بعض النصائح
Öyle nasıhatlerki?
 Tekmil makamına bağlı olanالمتعلقة بمقام التكميل
Daha?
Tarikati öğretmek hakkında وتعليم الطريقة
Daha?
 Bunlara munasip olan şeyler hakkındadırوما يناسبه
 Ulaştı وصل
Ne ulaştı?
Seyyitlik pınarı olan kardeşimin mektubuمكتوب الأخ معدن السيادة
 Olduوصار
Nedir oldu?
 Sevinci icap ediciموجبا للفرح
Ey kardeşim ( أيها الأخ )
 Tahkik denildiقد قيل
Kim için denildi?
Senin için لك
Çok defa مكررا
Ne denildi?
Şu yolun merkezi nedir?أن مدار هذا الطريق
İki asıl üzerinedir على أصلين
 Birincisi daimi olmaktırالاستقامة
Ne üzerine?
 Şeriat üzerineعلى الشريعة
Nasıl daimi olmak?
 Öyle bir derecedekiعلى حد
 Uygun olmazلا ينبغى
Ne uygun olmaz?
Şeriatın en düşük olan adabını bile terk etmeyeأن يرضى بترك أدنى آدابها
 2. tarikat şeyhine olan muhabbetin çok sağlam olmasıdırورسوخ محبة شيخ الطريقة
 Bağlı kalmakوالثبات
Ne üzerine?
Bu sevgi üzerine عليها
Daha?
 İhlaslı olmakوالإخلاص
Ne üzerine
 Öyle bir şekildekiعلى نهج
 Kalmazلا يبقى
Ne kalmaz?
 İğtiraza mecal kalmazمجال الاعتراض
Ne üzerine?
Asla şeyhin üzerine عليه أصلا
 Muhakkak olurبل يكون
Ne olur?
Şeyhin hareket ve sukunetinin hepsi جميع حركاته وسكناته
Nedir olur?
 Sevimli ve makbul olmaktırمستحسنة ومحبوبة
Nerede?
Mürid nazarında فى نظر المريد
 Subhan olan hz Allaha sığınırızونعوذ بالله سبحانه
Neden sığınırız?
Haller vukuundan من وقوع خلل
Nerede?
 Emirde فى أمر
Öyle emirki?
Şu asla Muteallik olan emirlerden من الأمور المتعلقة بهذين الأصلين
 Şu iki asıl olduklarındanفإن هذين الأصلين
Ne zaman?
İstikamet üzerine oldukları zaman إذا كانا على الاستقامة
Suphan olan hz Allahın yardımı ile بعناية الله سبحانه
 Dünya ve Ahiret saadetiفسعادة الدنيا والآخرة
Nedir?
Vakit kazandırır نقد الوقت
Gelmiştir ( وقد قرع )
 Kulağımızaسمعكم
Ne?
 Nasihatlerنصائح
Daha?
Başka tavsiyeler ووصايا أخر
Dikkatli olmak lazım gelir فينبغى الاحتياط
Nerede?
Onlara riayet etmekte فى مراعاتها
Daha?
Kusurları telafi etmek وتلافى التقصيرات
Ne ile?
 Allaha yalvarıp yakarmaklaبالتضرع والابتهال
İtikaf yapmak وأن تعتكف
Nerede?
Zilhiccenin son on gününde فى عشر ذى الحجة
 Ahirki on günün itikafına kazaenهذه بنية قضاء الاعتكاف العشر الأخير
Neyden?
 Ramazandanمن شهر رمضان
Ne üzerine?
 Terk edilmesi üzerineعلى تقدير تركه
 Mezkur aydan (Ramazan-I Şerif)من الشهر المذكور
Şu niyetleفبهذه النية
Olur تصير
Nedir olur?
Sünnete amilعاملا السنة
 Şu itikafta lazım gelirوينبغى فى هذا الاعتكاف
Ne lazım gelir?
Özür dilemek. الاعتذار
Kimden özür dilemek?
 Suphan olan hz Alahtanإلى الله سبحانه
Neden dolayı
Taksirattan dolayıمن التقصيرات
Yalvarmak yakarmak ve boyun bükmek ile بالتضرع والانكسار
Bu fakirde والفقير أيضا
Olur يكون
Nedir olur?
 
Sizin için yardımcı olurممدا لكم
Nerede?
 Bu konudaفى ذلك
Allah dilerse إن شاء الله تعالى
Maksut وما المقصود
Nedir?
Mubalağa من هذه المبالغة
Daha
 İsrarın küllisiوالإلحاح كلها
Nerede
İcazetin yazılma husunda فى تحرير الإجازة
 Halbuki şuna verildiوقد صدرت لك
Ne verildi
Tarikatı öğretme icazeti إجازة تعليم الطريقة
Eğer kafi gelmezse فإن لم تكف
Ne kafi gelmezse?
 Bu tarikatı öğretmekهى
 İcazetin yazılmasından menfaat vardırفما نفع تحرير الإجازة
Çalışmak koşmak çabalamak lazım gelmez ولا يلزم السعى والاجتهاد
Nerede?
 Vaki olan herbirşeyi elde etmekteفى تحصيل كلما يقع
Nerede)
 Akıldaفى الخاطر
Bazı kere vaki olur وقد يقع
Ne vaki olur?
 O şeyin terkiأشياء تركها
Nedir
Evladır أولى
Daha?
Munasiptir وأنسب
İnatçı nefis düşkün olduğu zaman والنفس اللجوجة إذا ولعت
Neye düşkün?
 Bir takım şeylereبأشياء
Murat eder تريد
Neyi?
Onu elde etmeyi أن تحصلها
Daha?
 Tamamlamayıوتتمها
Hiç düşünmez ولا تلاحظ
Nerede
Hak ve batıl olması فى حقيتها وبطلانها
 Tahik ben yazdımولقد حررت
Nerede?
Sizin hakkınızda فى حقكم
Çok söz yazdım كلمات كثيرة
Suphan olan hz Allah sizi menfaatlendirsinنفعك الله سبحانه
Ne ile?
Bunlar ile بها
Sana lazım gelir ينبغى لك
Ne lazım gelir
Senin olman أن تكون
Nedir olman lazım gelir
Kendi nefsinin derdinde olmak فى فكر نفسك
 İşlerini yoluna koymanوتدبير أمرك
 İman selameti ile gidebilmen içinحتى تذهب بسلامة الإيمان
Menfaat verirوماذا تنفع
Ne menfaat verir?
 İcazetالإجازة
Müritler والمريدون
Sadık bir talebe geldiği zamanفإذا جاء طالب صادق
Ne zaman?
 Meşgul ikenحين اشتغالك
Ne ile?
 Kendi işlerindeبشأنك
 Şu tadirdeفحينئذ
 Ona tarikati öğretirsinتعلمه الطريقة
 Muhakkak sen kılmalısınلا إنك تجعل
Neyi kılmalısın?
Tarikati öğretmeyi تعليم الطريقة
Nedir kılmalısın?
İşin aslı أصل الأمر
Bizzat maksut ومقصودا
Bizzat بالذات
Kılmalısın وتجعل
Neyi kılmalısın?
 Kendi işlerini ona tabi kılmalısınمعاملتك تابعة له
İkinci hedef kılmayasın ومقصودا بالعرض
Çünkü bu فإن ذلك
 Mahza zararadırضرر محض
Sırf Hüsrandır وخسران صرف
 
Tercüme
 İkiyüz yirmi sekizinci mektup Tekmil makamına bağlı olan bazı nasihatler, tarikatı öğretmek ve bunlara munasip şeyler hakkında Mir Muhammed Numanadır.
Seyyitlik pınarı olan kardeşimin mektubu bana ulaştı sevinci icap edici oldu. Ey kardeşim! Tahkik sana çok defa şu yolun merkezi iki asıl üzeredir denildi. Birincisi; Şeriat üzerine daimi olmaktır. Bu öyle bir derecedirki, şeriatın en düşün olan adabını bile terk etmeye razi olmak uygun olmaz.
İkincisi; Tarikat şeyhine olan muhabbetin çok sağlam olmasıdır. Bu sevgi üzerine öyle  ihlaslı olmak bağlı kalmalıkı bu sevgi üzerine asla iğtiraza mahal kalmaz.Muhakkah mürid nazarında şeyhinin hareket ve sukunetinin hepsi sevimli ve makbul olmalıdır.Şu iki asla muteallik olan emirlerden bir emirde vaki olan hallerden Subhan olan hz Allah’a sığınırız. Muhakkah iki asıl istikamet üzere oldukları zaman subhan olan Allah’ın yardımı ile dünya ve ahret saadeti vakit kazandırır. Başka tavsiye ve nasihatler sizin kulağınıza gelmiştir. O hususlara dikkat etmek kusurları Allah’a yalvarıp yakararak telafi etmek lazım gelir. Ramazan-ı şerif’den terk edilmiş olan ahiriki on günün itikafını kazaen zilhicce ayının son on gününde yapmalısın. Bu niyetle mezkur (ramazan-ı şerif) aydan terk edilmemesi üzere sünnete amil olur. Şu itikaf ile Subhan olan hz Allahtan kusurlarından dolayı özür dilemek yalvarmak yakarmak ile boyun eymek lazım gelir. Bu fakirde inşeAllah bu konuda size yardımcı olur. İcazetinizin yazılması hususunda israr ve mubalağa ediyorsunuz. Halbuki sana tarikati öğretme icazeti verildi. Eğer bu tarikati öğretmek kafi gelmiyorsa icazetin yazılmasında ne menfaat vardır. Akılda vaki olan herbirşeyi elde etmekde çalışıp çabalamak koşmak lazım gelmez. Bazı kere öyle şeyler vaki olurki o şeyin terki münasip ve evladır. İnatçı nefis bir takım şeylere düşkün olduğu zaman onu elde etmeyi tamamlamayı murat eder. Hak ve batıl olmasını hiç düşünme. Ben sizin hakkınızda bunlar ile Subhan olan Hz Allah sizi faidelendirsin için birçok söz yazdım. Sana kendi nefsinin derdinde olmak  iman selamati ile gidebilmen için işlerini yoluna koymak lazım gelir. İcazet ve müridler ne menfaat verir. Kendi işerli ile meşgul sadık bir talebe sana geldiği zaman şu takdirde muhakkak ona tarikati öğretirsin. Tarikatı öğretmeyi işin aslı kılmalısın. Bizzat maksut kendi işlerini ona tabi kılmalısın. İkinci hedef kılmayasın. Çünkü bu mahza zarar sırf husrandır.  
.

   
© incemeseleler.com