* Malûm olduğu üzere Resuli Ekrem (Sâllallâhü aleyhi vesellem) Efendimizin mübarek vücutları, bütün kâinat 'için haktaalânın bir lûtfu, bir rahmetidir. O bir hakikat güneşidir ki, onun neşr ettiği hidayet ve hikmet ziyaları bütün âlemleri tenvir edecek bir mahiyettedir. Onun bütün mükevvenata karşı ifaza ettiği rahme ve i'tilâ nurları müsteit olan ruhları aydın latmış, kendilerini ebedî saadetlere kavuşturmuştur.

O bir Âlişan peygamberdir ki, zatında bütün kemalât ve fezail olanca şa'şaasile tecelli etmiştir. Bu hususta değil böyle bir risale, yüzlerce kitap yazılsa yine o kemalât ve fezailin binde biri yazılmış olamaz. Ancak biz burada o büyük, o ebedî peygamberin, o hidayet güneşinin, o rahmet ve inayet menbaının bütün kâinat hakkında nasıl bir rahmeti ilâhiye olduğunu kaydedeceğiz, onun mahlûkat hakkında göstermiş olduğu hayrhah-lıktan şefkat ve merhametten bir nebze bahseyleyeceğiz. Tâ ki o kudsî vücudun, ümmeti merhumesi için bir usvei hasene = bir imtisal numunesi olan o muazzez peygamberin ulviyetini güzelce düşünelim, onun mübarek sünnetlerine sarılalım, o sayede ahlâk ve etvarımızı tashihe, hattı hareketimizi tayine lâyıkile çalışalım. Şöyle ki:

*  Allah taalâ Hazretleri, Resuli Ekrem Efendimiz hakkında: (وماارسلناك الا رحمةللعالمين) buyurmuştur. Bu cihetle o Nebiyyi Zişanın vücudu bütün âlemlere bir rahmet-i ilâhiyedir, insanlık âlemini kaplamış olan cehalet ve dalâlet bulutları onun neşr ettiği diyanet ve hidayet nurları sayesinde açılmaya başlamıştır. Asırlardanberi insanlar arasında devam edegelen ihtiraslar, muzur âdetler onun verdiği güzel terbiyeyi kabul eden kavimler arasında nihayet bulmuştur, o sayede hak ve hakikate hizmet eden, hakkın dinini i'lâya çalışan pek şanlı şerefli bir icmai  varlık vücude gelmiştir.

Artık şüphe yok ki, Peygamberi Alişanımızın vücudu bütün âlemlere en büyük bir ra yatı böyle bir rahmet olduğu neşrettiği hakikat nurlarındai rahmet bulunmuştur. Nitekin حياتي خير لكم وموتي خير لكم= Sizin için haya yırdır) buyurulmuştur.

Filhakika dünyada bulundukça beşeriyeti irşat ve tenvire çalışmış, herkesi selâmet ve saadete eriştirmeyi bir gaye bilmiş, kendisine tabi' olanları meleklerden daha yüksek bir kemal mertebesine eriştirmiştir. Ebediyyet âlemine intikalden sonra da ümmetinin şefaatçisi, uhrevî hamisi bulunmuştur. Ümmeti merhumesi, ahirette onun rehiki kevserinden kana kana içecek, onun şefaatile mahşerin dehşetinden, bir çok uhrevî mes'uliyetlerden kurtulacak, bir nice ilâhî nimetlere, manevî tecellilere nail olacaklardır. Artık onun mücessem, bir hayır, muazzam bir rahmet, mukaddes bir vücut olduğunda kim tereddüt edebilir?.

*Evet... Nebiyyi zişanımız, öyle kerim, ulvî siret bir Peygamberdir ki, Allah taalâ onu kendi zatı kibiryasına mahsus olan iki mübarek isim ile taltif etmiş, onun hakkında lisanı kur'an ile (بلمؤمنين رءوف رحيم) buyurmuştur.

îşte bu nazmi ilâhide gösteriyor ki: Onun mübeccel vücudu mücessem bir rahmettir, onun ümmeti hakkında göstermediği şefkat ve merhamet eseri kalmamıştır. Artık onun ümmetinden bulunmak şefeate nail olan bahtiyar insanlar arasında bir mukabil şefkat ve merhametin, bir muhabbet ve hürmetin daima tecelli edip durması  icabetmez mi?
Muazzam Peygamberimizin ifasile mükellef bulunduğu yüksek  vazifeler, tarafi ilâhîden şu âyeti celile ile beyan buyrulmuştur. يآايهاالنبي اناارسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً الي الله باذنه وسراجاً منيرا..

Evet Resuli Ekrem efendimiz, Allah taalâ tarafından gönderilmiş bir şâhiddir, ümmetinin hallerine ve bilcümle hak ve hakikate şehadet eder bulunmuştur. Ve o bir mübeşşirdir: Hak taalâya itaat edenlere Allah taalâmn lütuf ve inayetine ereceklerini müjdelemiştir. Ve o, bir münzirdir: Günehkârlarla müstehık oldukları azapları haber vermiş, kendilerini dünyevî ve uhrevî hayatın kötü  cihetlerinden korkutmuştur.

O büyük peygamber, Hak taalâmn bir dâvetcisidir, bütün, insanları Allah taalâmn iznile islâm dinine davete memur olmuştur. O peygamberi Alışan, pek direhşan bir kandildir, lahutî bir meş'aledir: zülmetli geceleri aydınlatmış, Hak ile batılın, helâl ile haramın, güzel huylar ile çirkin huyların arasını ayırt etmiş, belirtmiştir.

Artık böyle bir Nebiyyizişan, bütün beşeriyet için bir rahmet olmuş olmaz mı?.'Artık onun kudsî vücudundan daha hayırlı ne şey tasavvur olunabilir?

Binaenaleyh insanlar için en büyük bir vecîbedir ki, ona tabi olsunlar, onun emirlerini tutsunlar, onun yüksek ahlâkile ittisafa çalışsınlar. 

(صلي الله تعلي عليه وسلم)
   
© incemeseleler.com