Hepimiz bir şekilde Kur'an-ı okuyoruz ama hakiki mana da ne kadar okuyoruz? Zira "Nice Kuran okuyanlar var ki Kur'an onlara lanet eder " hakikatini bilmeyenimiz yoktur. Peki hakiki manada Kuran tilaveti nasıl olur ve nasıl anlaşılır. Kendimizi sınayalım.

“Kur’an okumakta insanlar üç kısma ayrılır:

1. Dili hareket eder; fakat neler söylediğinden, kalbinin haberi yoktur.

2. Başkasından duyup dinler gibi, dilinin okuduğunu kalbi dinler ve anlar. İşte bunlar ashâb-ı yemîndir (kıyâmet günü amel defterini sağ taraflarından alacak olanlardır); yani bu derece, ebrâr (iyiler) zümresinin derecesidir.

3. Kalpleri dillerine değil, dilleri kalplerine tâbi  ve ona tercüman olur. Bu da mukarreblerin (Allâh’a yakın olan velîlerin) makamıdır. Binâenaleyh lisânın kalbe hocalık etmesiyle, kalbin emrinde olup ona tercümanlık etmesi arasındaki fark, cidden büyüktür.” (İmâm Gazâlî k.s. İhyâu Ulûmiddîn)

Bakara sûresi, 121. âyet-i kerimede buyuruluyor ki:

“Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler(den bazısı) onu, tilâvet hakkını gözeterek okurlar. Çünkü onlar, kitâba inanırlar.”


Evet, Kur’ân-ı Kerim’i hakkıyla tilâvette bulunmak hakiki iman sahibi mü’minlere mahsustur.

Çünkü Allah Teâlâ, onlara îmânın hakîkatini verdiğinde, Kur’ân’ın mânâlarını anlamalarını da ihsân eder. Bunun menbaı, müşâhede ile hakikate nâil olmaktır ki, onların tilâveti de müşâhede ile olur ve tilâvetleriyle yeni yeni mânâlara kavuşurlar. Bu da imanlarındaki hakikatin derecesine göre olur.

Nitekim Rabbimiz şöyle buyurmuştur: “Mü’minler ancak, Allah zikrolunduğu zaman kalpleri titreyen, kendilerine Allâh’ın âyetleri okunduğunda îmanlarını artıran ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimselerdir.” (S. Enfâl, 2) “İşte hakiki mü’minler onlardır.” (S. Enfâl, 4)


Velhâsıl kul, aklını ve tefekkürünü tilâvet ettiği âyetlere vererek, hakiki îman ve huzur ehlinden olur.

“Îman edenlere gelince; (âyetler), onların îmanlarını artırır ve onlar müjdelenirler” (S. Tevbe, 124)

âyeti esrârınca, daha pek çok faziletlere müstahak olup mesrûr olurlar.


(Ebû Tâlib-i Mekkî, Kûtu’l-Kulûb, Tilâvet bahsi) - incemeseleler.com
 

   
© incemeseleler.com