Kaside-i Bürde asıl adı, El-Kevâkibud-Düriyye fî Medhi Hayril-Beriyye dir. Fakat en çok kullanılan isimleri Kaside-i Bürde ve Kaside-i Bür’e dir.Altıncı ve Yedinci asırlarda yaşamış, Asıl adı Şerâfeddîn Muhammed Hz.leri tarafından yazılmıştır.İlk şerhide kendisi hayatta iken Abdüsselam b. İdris el-Merrakuşî ve Ebu Maktesî tarafından yazılmıştır.

Şerâfeddîn Muhammed Hz.leri, Hicri 609 M. 1213 senesinde Şevval ayının 3. Gününe rastlayan Salı günü Mısırda Behnasa şehrinde doğmuştur. H.608 M. 1211’de doğduğuda rivayet edilmiştir.) H. 699 M. 1295 senesinde Mısırda İskenderiye şehrinde vefat ettimiştir.

Kurâfe kabristanında İmam-ı Şafi Hz’nin yanına defn olunmuştur. Ulum-i Şer’iyye ve akliyeyi en yüksek derecede tahsil etmiş 7 tul sahibi idi. Ayrı bir özelliği ise şair olmasıydı. Ömrünün büyük kısmını şiir ve edebiyat ile meşgul olmuştur. Mısır hükümdarının yanında islama ve hükümdarlara karşı hiciv beyitleri söylediği rivayet olunur. Babası tarafından Bûsirli olduğu için İmam-ı Bûsiri diye meşhur ve marufdur.

İmam-ı Bûsiri Hz.lerinin Rasulullah S.A.V.'e aşk ve muhabbetini samimi ve ihlasla ifade ettiği, şiir ve belağatta eşsiz olan Kaside-i Bürde, biz ümmetlerin de iki cihanın serverine aşk ve muhabbetimizin tercümanı olmuştur. Okuyan şartlarına riayet ederek halis bir niyyet ve temiz bir kalp ile okuduğu taktirde, İhtivasında çok şifa ve semereler mevcuttur. Rasülullah s.a.v. Efendimizi rüyada görmekte en önemli hassalarındandır.

İmamı Busiri Hz.lerine tanımadığı bir zat bir gün 'sen Rasulüllah S.A.V.i rüyada gördün mü?' diye sormasından itibaren Efendimize aşkı katmerleşmiş, o gece Fahri Kainat Efendimiz'i rüyasında görmüş ve o günden itibaren büyük muhabbet ile bir çok sena beytleri, kasideler yazmıştır. Busiri Hz.leri kasidelerinde çoştukca coşmuş Rasulüllah S.A.V. Efendimize layık en ala derece medhiyeler yazmıştır.

Rivayete göre İmamı Busiri Hz. leri ömrünün sonlarına doğru felç geçirir, bedenin yarısı tutmaz. Bir gece hastalığının şifası için Caneb-ı Hakka dua ve niyazda bulunur. O gece Rasulullah Efendimizi görür. Peygamberimiz s.a.v kendisi için yazdığı kasidesini okumasını emir buyurur.

İmamı Bûsiri Hz.leri üstazının öğrettiği usul ile Kaside-i bürdeyi okur.
Rasulüllah Efendimiz S.A.V. çok memnun olur ve rüzgarın tesiri ile yaprağın sallanması gibi iki yanına sallanarak sonuna kadar kasideyi dinlerler. Hatta 51. beyte geldiklerinde İmamı Bûsiri Hz.leri manevi lezzettin heyecanı ile beytin ilerisini getiremediklerinde, o beytin devamını Rasülullah S.A.V. Efendimiz bizzat kendileri

وأنهُ خَيرُ خَلْقِِ الله كُلِّهِــــــمِ “ Ve ennehü hayrul halgı küllihimi “kelamı mubarekesini ilave ederler.

Kasidenin sonun da üzerindeki hırkasını çıkarıp İmamı Bûsiri Hz.lerinin üzerine örter ve eliyle vucudununun felçli kısımlarını sıvazlar. Bûsiri Hz.leri heycanla uykusundan uyanır. O zevk ve manevi sarhoşluk içerisinde iken vücüdunun sıhhat bulduğunu fark eder.

O gecenin sabahında namaza giderken yolda Ebu'rr-Recayı görür. Şeyh Ebu'r Reca İmamı Busiri Hz.lerine Fahri Âlemi medhettiği kasidesini ister.

İmamı Bûsiri Hz.leri 'Peygamberimizi S.A.V. metheden kasidelerim çok, hangisini istiyorsun' dediğinde Ebu'r-Reca "Emin Tezekküri Cîrânin Bizî selemin" diye başlayan beytini istiyorum, çünkü senin onu Huzuru Rasülullahda okuduğunu işittim. Ve senin kıratından çok memnun olduğunu gördüm" der. (Abidin Paşa)

İmamı Bûsiri Hz.leri 167 beyit olan Kasidesini 10 fasıl üzerine tertip etmiştir:

1-Beyanı aşk ve rasul hakkında (1. beyten 12. beyte kadar)
2-Heva-ü hevesi ve nefsi men hakkında (13. beyten 28. beyte kadar)
3-Efendimiz S.A.V.'i medh hakkında (29.beyten 58. beyte kadar)
4-Efenimizin S.A.V. veladeti hakkında (59 beyten 71. beyte kadar)
5-Efendimiz S.A.V.'in dua ve davet mucizeleri hakkında (72. beyten 87. beyte kadar)
6-Hz. Kuranı Kerim ve onun medhi hakkında (88. beyten 104. beyte kadar)
7-Efendimiz S.A.V.'in miracı hakkında(105. beyten 117. beyte kadar)
8-Efendimiz S.A.V.'i ve ashabının cihadı(118. beyten 139. beyte kadar)
9-Cenab-ı haktan mağfiret, Efendimiz S.A.V.den şefaat talebi(140. beyten 156. beyte kadar)
10-Münacaat ve arzıhacet hakkında(157. beyten 161. beyte kadar)

Bu eşsiz kaside, Kaside-i bürdeyi İmamı Suyuti, İbrahim bin Muhammed, Ömer bin Ahmed Harbutî gibi bir çok osmanlı ulemâsı şerh etmişlerdir. Delaili hayrat, Harputi gibi bazı Şerhlerde okuma şartlarını yazmışlar ve usullerini uygun okunursa bir çok faideleler olduğunu bildirmişlerdir.

Bir çok beytinde herkesin muttali olamayacaği yüksek manaları ihtiva eder.Şarihlerin çoğu havassından ziyade manasına ehemmiyet vermişler.Bu itibarla Kaside-i Bürdeyi Efendimiz S.A.V.'e aşk ve muhabbetimizi arz için okumalıdır.

Defeatle hatıratalım ki; feyzi ve maneviyatı son derece büyük olan Kaside-i Bürdeyi okumanın öncelikle şartı,temiz bir beden ve temiz bir kalptir.

"Kişinin Haram ve helâle dikkat üzerine yaşaması lazımdır. "Sonra Rasülüllah S.A.V. Efendimize hürmet için okuyanın abdestli olması, üzerinde temiz elbise olması, temiz bir mekanda kıbleye müteccih olması, ayrıyeten okuyan şahsın ehil olup elfaz ve irabına dikkat etmesi, vezin ve kafiyelerine uygun okuması, her beytinden sonra beyte has olan salevatı okuması, Rasulullah S.A.V. Efendimize tam samimi muhabbet ve kemali tazim ile okunması evleviyetle lazımdır. Aksi taktirde kişi faide yerine kendine zarar vermiş olur.

"Elmer’ü mea men ahabbe" kavi şerifinin mucibince, Hazreti Allah Rasülüllah S.A.V. Efendimize muhabbetimizi an bean artırsın.

www.incemeseleler.com

   
© incemeseleler.com