بسم الله الرحمن الرحيم
المكتوب الرابع والستون  
Atmış dörd'üncü Mektup kimedir?
إلى السيد النقيب الشيخ فريد Seyyid Nakıb şeyh feridedir
Ne hakkında?
فى بيان اللذة والألم Lezzet ve elem hakkında
Öyle lezzetler ki?
الجسمانيين والروحانيين Cisimlere ve ruhlara ait olan
Daha?
والتحريض Teşvik hakkında
Ne üzerine teşvik?
على تحمل المصائب Musibetlere tehammul üzerine
Daha?
والآلام Acılara tehammul üzere.
Öyle acılar ki?
الجسمانية Cismani olan
Daha?
وما يناسب ذلك Bunlara munasip olan şeyler hakkında
سلمكم الله سبحانه  Subhan olan hz Allah size selamet versin
Daha?
وعافاكم فى الدارين İki cihanda afiyet versin
Ne ile versin?
بحرمة سيد الثقلين İns ve cinin efendisi hurmetine
عليه İns ve cinin Efendisi üzerine olsun
Daha?
وعلى آله Âli üzerine olsun
Ne olsun?
الصلوات والتسليمات Salat ve teslimat
واعلم Sen bil
أن لذة الدنيا Muhakkak dünya lezzetleri
Daha?
وألمها Acıları
Nedir?
على قسمين İki kısım üzerinedir
İki kısımdan bedel?
جسماني وروحانى Cisme ve ruha ait olan
وكل شئ Her bir şey
Öyle şey ki?
فيه لذة Kendisi için lezzet vardır
Niçin?
للجسم Cisim için
Nedir?
فيه O şeyde vardır
Ne vardır?
ألم Elem vardır
Niçin elem vardır?
للروح Ruh için
وكل شئ فيه ألم Kendisinden elem olan her bir şey
Niçin?
للجسم Cisim için
فيهO Şeyde vardır
التذاذ للروح Ruh için lezzetler
فالروح Ruh
Daha?
والجسم Cisim
ضدان Birbirlerine zıttırlar
وفى هذه النشأة Şu alemde
التى Ol bir alemki
تنزلت الروحRuh indi
Nerede indi?
فيها Bu alemde
Nereye indi?
إلى مقام الجسم Cismin makamına
وتعلقت به Cisim ile bağlandı alakalandı
اكتسبت İktisap etti aldı
Neyi aldı?
حكم الجسم Cismin hükmünü aldı (cisim gibi oldu)
فصارت Ruh oldu
Nedir oldu?
تتلذذ Lezzet duyar oldu
Ne ile lezzet duyar oldu?
بتلذذه Cismin lezzeti ile
وتتألم Acı duyar oldu
بتألمه Cismin acısı ile
وهذا İşte şu
Nedir?
هو Bu
Nedir?
مرتبة العوام كالأنعام Hayvanlar gibi olan avamın mertebesidir
وقوله تعالى Hz Allahın Kavli gibi
Kavlinden bedel?
" ثم رددناه أسفل سافلين " Sonra biz onları en aşağı mertebeye indiririz
Nedir?
صادق فى شأنهم Onlar hakkında Sadıktır
فآها ألف آه  Bin kere ahlar olsun yazıklar olsun
لو لم تتخلص Eğer kurtulmazsa
Kim kurtulmazsa?
الروح Ruh
Neden kurtulmazsa?
من هذا التعلق Şu bağlılıktan
ولم ترجع Dönmezse
Nereye dönmezse?
إلى وطنها الأصلى Vatan-ı Aslısine dönmezse
 شعر )
ومرتبة الإنسان İnsanın mertebesi makamı
Nerede?
فى آخر الورى Mahlukatın en gerisindedir
لذلك İşte şundan dolayı
من عـز الحضور Huzur şerefinden
تأخرا İnsan geriye kaldı
فلو لم يعـد Eğer insan dönmezse
Neden dolayı?
من بعده Allah olan uzaklığından dolayı
واغترابه Garipliğinden dolayı
فلا شئ محروم Mahrum olan hiçbirşey yoktur
كأنس من الورى Mahlukatın içinden insane gibi
الروح Ruh
Neden dolayı?
من مرضها Hastalığından dolayı
تزعم Zan ediyor
Neyi zan ediyor?
ألمها Acısını
Nedir zan ediyor?
لذة Lezzet
وتظن Zan ediyor
Neyi zan ediyor?
لذتها Lezzetini
ألما Acı zan ediyor
ومثلها Şu ruhun hali
Nedir?
مثل الصفراوى
Safra hastalığına yakalanan insanın mislidir
حيث يجد Çünkü safra hastalığı bulur
Neyi bulur?
الحلو بواسطة علة الصفراء Safra hastalığı sebebi ile tatlıyı
Nedir bulur?
مرا Acı bulur
فالفكر Böyle olunca düşünmek
Nerede düşünmek?
فى إزالة هذا المرض Şu hastalığı izale etmekte düşünmek
Nedir?
لازم Lazımdır
Niçin lazımdır?
للعقلاء Akıllar için
حتى يغشاهم Hatta onları kaplasın
Ne kaplasın?
الفرح والسرور Ferah ve neşe
Nerede?
فى الآلام والمصائب الجسمانيتين
Cisme ait olan musibet ve elemlerde
( شعر )
Böyle bir ayat için من أجل هذا العيش
Daha?
والمعيشة Böyle bir meişet için
لابد Elbette lazımdır
Ne lazımdır?
من شق المرائر İpleri bağları kesip atmak
يا فتى Ey genç
فإن لوحظ Eğer düşünürse
Nasıl düşünürse?
ملاحظة جيدة Sağlam bir düşünce ile
لتبين Elbette açığa çıkar
أنه لو لم يكن Eğer olmamış olsa
Ne olmamış olsa?
الألم والمصيبة والمرض Acı musibet ve hastalık
Nerede olmamış olsa?
فى الدنيا Dünyada olmamış olsa
لما تساوى Elbette dünya musavi olmazdı
Neye musavi?
بشعيرة  Bir arpa danesi bir kıl mikdarı kıymeti olmazdı
فإن الوقائع والحوادث Vakı’ olan şeyler ve hadiseler
هى Bunlar
التى Olbir şeydir ki
تزيل ظلمتها Dünyanın zulmetini gideriyor
ومرارة الحوادث  Hadiselerin acılığı
Nedir?
مثل مرارة الدواء النافع Menfeatli ilaç acılığı gibidir
Öyle şey ki?
المزيل للمرض Hastalığı gideren
وكان محسوسا للفقير Şu fakir için mahsus oldu müşahede olunduki
أن كثيرا من الناس İnsanların bir çoğu
يهيئون الطعام Yemeği hazırılıyorlar
Niçin hazırlıyorlar?
لدعوة عامة  Umumi bir davet için
ولا يقدرون Kadir olmuyorlar
Neye kadir olmuyorlar?
أن يصححوا النية Niyetini tashih etmeğe
وأن يخلصوها Niyetini tahlis etmeye
Neden tahlis?
عن شائبة الرياء والسمعة Gösteriş ve riyadan
فيشرع O zaman başlıyor
فى ذلك الأثناء Yemek esnasında
Kim başlıyor?
طائفة من الحاضرين Hazır olan bir taife
Nerede?
فى ذلك الجمع O sofrada o meclisde
والآكلين Yemek yiyenlerden bir taife
Neden yiyen?
من ذلك الطعام Şu yemekten
فى ذم صاحب الطعام Yemek sahibini zem etmeye
Daha?
ومنقصته Onun noksanını söylemeye
Daha?
ومنقصة طعامه Yemeğin noksanını söylemeye
فيحصل لصاحب الطعام Yemek sahibi için hasıl oluyor
Ne hasıl oluyor?
انكسار القلب Kalb kırılması
Neyden dolayı?
من هذه الجهة  Şu cihetten
وبهذا الانكسار Şu kalb kırılması sebebi ile
ترتفع Kalkar
Ne kalkar?
ظلمة الطعام Yemeğin zulmeti
التى Ol bir zulmet ki
طرأت عليه Yemek üzerine arız olan
Neyden dolayı?
من عدم خلوص النية Niyetin halis olmamasından dolayı
ويقع Vaki olur
Nerede vaki olur?
فى معرض القبول Kabul mağrazında vaki olur (yemek kabul olunur)
فإن لم يكن Eğer olmazsa
Ne olmazsa?
شكوى هؤلاء الجماعة Şu cemaatin şikayeti olmazsa
Daha?
وذمهم Zemmi olmazsa
ولم يحصل لصاحب الطعام Yemek sahibi için hasıl olmaz
Ne hasıl olmaz?
انكسار القلب Kalbinin kırılması
Ne ile?
بسببه Zem ve şikayet sebebi ile
لكان الطعام Elbette yemek olur
Nedir olur?
مملوأ بالظلمة Zulmet ile dolu olur
والكدورة Kudurat ile dolu olur, feyiz yolları kapanır
فكيف المساغ Nasıl cevaz verilir
لاحتمال القبول Yemeğin kabulüne
Nerede?
فى هذه الصورة Şu surette
فكان مدار الأمر إذاً Şu takdirde işin aslı oldu
Ne üzerine?
على الانكسار Mahçubiyyet üzerine
والعجز والافتقار Fakriyyet ve acziyyet üzerine
والأمر مشكل İş zordur
Kim üzerine?
على أمثالنا أرباب التربية Bizim gibi terbiye sahibleri üzerine
Daha?
وطالبى العيش الحسن Güzel bir yaşayış isteyenlere
Daha?
والتنعم Güzel nimetler isteyenlere iş zordur
وما خلقت الجن والإنس " Ben insan ve cinni yaratmadım
إلا ليعبدون  Ancak bana ibadet etsin için yarattım
Bu ayet nedir?
نص قاطع Kesin bir delildir
والعبادة İbadet
Nedir?
عبارة عن التذلل Tezellülden ibarettir
Daha?
والانكسار Mahçubiyyetten ibarettir
فالمقصود من خلق الإنسان İnsanı yaratılmasından maksut
Nedir?
هو التذلل Küçük görmektir
خصوصا المسلمين والمتدينين Bilhassa müslümanlar ve din sahibi olanlara
فإن الدنيا Muhakkak dünya
سجنهم Zindandır
وطلب العيش الحسن Güzel yaşam istemek
Nerede?
فى السجن Zindanda
Nedir?
بعيد Uzaktır
Neden uzaktır?
من طور العقل Akıllının tavrından
فلابد إذا للإنسان Şu takdirde elbette insanlar için lazımdır
Ne lazımdır?
من تحمل المشقة والمحنة Mihnet ve Meşakkate tehammul
ولا مندوحة له İnsanlar için kaçış yoktur
Nerede?
فى ذلك التحمل Şu tehammulden
أكرمنا الله سبحانه Subhan olan hz Allah bize ikramda bulunsun
Ne ile?
بالاستقامة على هذا المعنى Şu mana üzerinde doğruluk ile
بحرمة جدكم الأمجد Şerefli ceddimizin hurmeti ile
عليه Peygamber Efendimizin üzerine olsun
وعلى آله Âli üzerine osun
Neden?
من الصلوات أتمها  Salavatın tamamı
ومن التحيات أيمنها  Tahıyyatın en güzeli en emniyetlisi

Tercüme

64. Mektup Cisimlere ve ruhlara aid olan lezzet ve elemin beyanı, cismani olan acılara musıbetlere tehammul üzere ve bunlara munasip şeyler hakkında Seyyid Nakıb Şeyh Feride’dir. Hz Allah size ins ve cinnin efendisi hurmetine iki cihanda selam ve afiyet versin. Salat ve selam İns ve Cinnin Efendisi ve onun Âli üzerine olsun.
 
Sen bilki muhakkak dünyanın lezzet ve acısı iki kısım üzerinedir. Cisme ait olanlar ve ruha ait olanlardır. Kendisinde cisim için lezzet olan herbir şeyde ruh için elem vardır. Kendisinde cisim için acı olan herbir şeyde ruh için lezzet vardır. Ruh ve cisim birbirine zıttır. Şu alemde ruh cismin makamına iner. Ve cisim ile alakalanır, bağlanır cismin hükmünü alır. (cisim gibi olur) Ruh cismin lezzet duyduğu şeyden lezzet duyar cismin acı duyduğu şeyden acı duyar oldu. İşte şu hayvanlar gibi olan avamın mertebesidir. Hz Allah kavli şerifinde Onu [rûhu] sonra en aşağı mertebeye indirdik.buy. İşte bu kavli şerif onlar hakkında sadıktır.Eğer ruh şu bağlılıktan kurtulamazsa vatan-ı asliyeye dönmezse bin kere ahlar olsun yazıklar olsun.
 
Şiir
İnsanın mertebesi mahlukatın en gerisindedir
İşte şundan dolayı huzur şerefinden insan geriye kaldı
 
Eğer insan Allaha olan uzaklığından garipliğinden dönmezse.
Mahrum olan hiçbirşey yoktur mahlukatın içinden insane gibi.
 
Ruh hastalığından dolayı acısını lezzet, lezzetini acı zannediyor. Ruhun bu hali safra hastalığına yakalanan insanın haline benzer.Çünkü safra hastası safra hastalığı sebebi ile acıyı tatlı bulur. Böyle olunca şu hastalığı izale etmekde akıllar için düşünmek lazım gelir. Hatta onları cisme ait olan musibet ve elemlerde ferah ve neşe kaplasın.
 
Şiir
Ey genç böyle bir hayat için meişet için
Ellbette bapları ipleri kesip atmak lazımdır.
 
Sağlam bir düşünce ile düşünürse dünyada acıve musıbet olmamış olsa elbette dünyanın bir arpa tanesi bir kıl miktarı kıymeti olmazdı. Vaki olan şeyler ve hadiseler dunyanın zulmetini gideriyor. Hadiselerin acılığı hastalığı gideren menfeatli ilacın acılığı gibidir. Şu fakir için mahsus olduki insanların bir çoğu umumi davetler için yemeği hazırlıyorlar. Niyetini riya ve gösterişten tashih ve tahlis etmeye kadir olmuyorlar.Ozaman yemek esnasında mecliste yemekte hazır olan yemekten yiyen bir taife yemek sahibini zem etmeye noksanını ve yemekteki noksanını söylemeye başlıyor. Yemek sahibi için kalb kırılması hasıl oluyor. Kalb kırılması sebebi ilede yemek üzerine arız olan zulmet niyetin halis olmamasından dolayı kalkar. Yemek Kabul olunur. Eğer şu cemaatin şikayet ve zemmi olmazsa yemek sahibi için zem ve şikayet sebebi ile kalb kırılması hasıl olmaz. Elbette yemek zulmet ve kudurat ile dolu olur. feyiz yolları kapanmış olur. Şu surette yemeğin kabulune nasıl cevaz verilir.Şu takdirde mahcubiyyet acziyet ve fakriyyet üzere işin aslı oldu. Bizim gibi terbiye sahiblerine güzel bir yaşayış isteyenlere güzel nimet isteyenlere iş zordur. Ben ancak insan ve cinni bana ibadet etsin için halkettim. Bu ayet kat-i bir delildir. İbadet telezzüzden ve mahçubiyyetten ibarettir. İnsanın yaratılmasından maksut kendini küçük görmektir. Müslümanlara din sahibi olanlara dunya zindandır. Muhakkah zindanda güzel şeyleri talep etmek akıllıların tavrından uzaktır. Şu takdirde insan için mihnet ve meşekkate tehammul lazımdır. Şu tehammulden insan için kaçış yoktur.
 
Subhan olan hz Allah şerefli ceddimizin hurmetine şu mana üzerine doğruluk ile bize ikramda bulunsun.

Salavatın tamamı tahıyyatın en güzeli en emniyyetlisi Peygamber efendimizin ve âlinin üzerineolsun.


   
© incemeseleler.com