SORU :

Sûfiler arasında kullanılan Kutub, Gavs, Umud,Ahyâr, Ebdâl, Nücebâ, Nukabâ ve Sulâha gibi adlarverilen (ricâlü'l-gayb) her asırda bulunmakta mıdır?Kendi memleketimizde ve bizim aramızda da var mıdır?Sayıları ne kadardır?

CEVAP :

Bunlar her asırda bulunur. Kutup ve ğavs yalnızbir kişi, imam iki kişi, umud dört kişi, ahyâr yedi kişidir.Büdelâ ise seksen kişi olup kırkı erkek, kırkı dakadınlardandır. Nücebâ, yetmiş kişi, nukabâ, üç yüzkişidir. Sualâhâ'nın sayıca bir sınırı olmayıp, her İslâmbeldesinde bulunurlar. Ebdaller büyük ve kalabalık beldelerde birer-ikişer kişi olur, birinin vefâtı hâlindeyerine, silsile-i merâtibe göre diğerini ta'yînederler.Yer yüzünde hayat devam ettiği müddetçe ve kıyâmetekadar kurup, encâb, ebdâl, nukabâ, umud,ahyâr ve sulahâ var mıdır? Münkir olan ve ricâlü'ağayb'ınvarlığını inkâr eden kimseleri iknâ edebilecekKitap ve sünnetten delil var mıdır?

Bu konuda  bize doyurucu bir açıklama yapar mısınız?

(Allah sizicennet sevâbı ile mükâfatlandırsın) diye sorulan birsoruya şöyle cevap verilmiştir:Evet sayılan bu zevat her zaman aramızda bulunmaktadır.Onlardan biri vefât ettiği zaman Cenâb-ıHakk yerine diğerini ta'yîn eder. Allah bizleri onlarınfeyz ve bereketlerine nâil eylesin. İnkârcılar ise kutuplarınbereketinden mahrum ve onların dostu olmaderecesinden oldukça uzaktır.

   
© incemeseleler.com