Çok zor şartlar altında ve bunaltıcı sıcakta imkansızlıklara rağmen sefere çıkan müslümanlar ve sefere türlü mazeretlerle katılmayanların durumu. Ve katılmayanlardan Hz. Ka’b bin Mâlik'in korku dolu bekleyişi...
 

Nâbî: “Nâ” ve “bî” menfî (olumsuzluk) eklerini birleştirerek kendisine isim yapacak kadar mütevâzı’ olan meşhur, Dîvân Edebiyâtı şâiri Yusuf Nâbî, 1678 yılında ekseriyeti Osmanlı Devlet adamlarından müteşekkil Hacc kâfilesiyle birlikte yola çıkar. Ve başından şu tarihi şiirinin kıssası ortaya çıkar.

Meşhur tarihçi, ilim ve devlet adamımız Ahmed Cevdet Paşa’nın hanımı Senîha Sultan, bir Fransız diplomatının hanımı olan Madame Simone de La Cherte ile pek çok kez mektuplaşmıştır. Bu mektuplarda, 1911’lerin Osmanlı kadınından birçok mevzuda bilgiler mevcuttur. İşte bunlardan bir tanesi:

 Osmanlı padişahlarından 16’sının halk ağzında veyahut tarih menbâlarında tekerrür etmiş lakâpları vardır. Kalan 20’si de lakâbsız olduğu için yalnız adı ile anılır: Birinci Osman’la Orhan Bey’in lakâbları (Gazi), Birinci Murad’ın (Hüdâvendigâr), Birinci Bâyazid’in (Yıldırım), Birinci Mehmed’in (Çelebi), İkinci Mehmed’in (Fâtih), İkinci Bâyazid’in (Veli), Birinci Selim’in (Yavuz) ve (Kadîm), Birinci Süleyman’ın (Kânunî), İkinci Selîm’in (Sarı), Üçüncü Mehmed’in (Eğri Fâtihi), İkinci Osman’ın (Genç), Dördüncü Murâd’ın (Bağdad Fâtihi), Dördüncü Mehmed’in (Avcı), Üçüncü Selim’in (Halîm) ve nihâyet İkinci Mahmûd’un lakâbı da (Adlî) dir.

Ecdadımız Osmanlı yaptığı bütün işlerde islami kaideleri ve islam ahlakını düstur edinmiş. Gerek halkı gerek ordusu ve gerekse yöneticileri, islam ahlakının hamuruyla yoğrulmalarının neticesinde 600 yıl dünyaya hükmetmişler. Dünyanın 3 te 1 ine sahip olmak başka bir teknolojiyle mümkün olmasa gerek. İşte Osmanlı askerinin haram- helal akidesine bağlılığına bir iki örnek.

İstanbulun fethi denince hepimiz Fatih Sultan Mehmed Han Hazretlerini ve Hocası Akşemseddin Hazretlerini biliyoruz. Ama biz muttakiler yine biliyoruz ki zamanın sahibi olan zat'ın böyle tarihi bir hadiseden gafil olması, onun iştirakinin olması düşünülemez. Peki İstanbulun fethine hangi manevi rical yardım etmişti?

   
© incemeseleler.com