Silsilei zehebin 4. sü olan Caferi Sadık hazretlerinin ismine benzemesi yönüyle Caferilik, gerçekte de bu zatın yolunda gitmeyi mi kendisine düstur edinmiş ?

 "Meal, insanların Kur'an'ın kendi mesajlarında anlayabilmesi için yapılmış bir eylemdir ve bir alimin Kur'an'ı Arapça okuyup dinleyenin kendi diline çevirerek izah etmesi de mealdir.
"Meal okunmasını önerenler dışlandığına göre ortaya koyduğunuz çözüm nedir?

İtikadda tek hak mezheb Ehli Sünnet’in iki kolu olan Eşarilik ile Maturidilik arasında asli meselelerin tamamında ittifak olmasına rağmen feri bir takım meselelerde ihtilaf var. Kimileri bu ihtilafın 13 olduğunu söylerken kimileri de 50’ye kadar çıkarmıştır.

Nasslardaki müteşabih ayet ve hadisleri selef tefviz, halef ise tevil etmişlerdir. Oysa Ali İmran suresinde bunların tevilini ancak Allah bilir,ilimde rüsuh peyda edenler ise hepsi indullahtır,biz hepsine mutekidiz derler diyor. Madem tevilini Allahtan başka kimse bilmez,niçin halef uleması tevil etmişlerdir?

Hz. İsa (a.s)'ın nüzulü, kabir azabı ve benzeri meseleler hakkında genellikle şu tarz değerlendirmeler yapılıyor: "Bu meseleler Kur'an'da geçmiyor, bazı hadislerde yer alıyor. Ama hadis Kur'an'a aykırı olamaz. Dolayısıyla bu konulardaki hadisler uydurmadır." Ya da, "Evet, bu konuda bazı hadisler var, ama bu hadisler itikadî sahada bir şey ifade etmez."

   
© incemeseleler.com